Төрийн тамга

Тамга төрийн байгууллага хэрэглэх ба хуучин монгол бичгээр байгууллагын нэрийг бичсэн, соёмботой, хэмжээ нь 20×20-оос 50×50 мм-ийн хэмжээтэй байхаар Засгийн газрын тогтоолд тусгайлан заагдсан байна.

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас төрийн байгууллагын тамгыг үйлдвэрлэх зөвшөөрлийг олгодог.

© Copyright - Хаан Тамга | Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор