ААН байгууллага нь үйл ажиллагааны чиглэлээсээ хамааран дотоод хэрэгцээндээ олон төрлийн дардас тэмдгүүдийг ашиглаж болно.

1. Санхүү,

2. Албан хэлтэс,

3. Өөрийн ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, хаяг байршилаа заасан дардас байж болно.

© Copyright - Хаан Тамга | Мөнх Тэнгэрийн хүчин дор